Zaświadczenia

Zaświadczenia

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia żądania jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, którą należy wnieść:

Na numer rachunku Gminy Miasto Złotów:

96894100060016497520000010

tytułem: opłata skarbowa dot. wydania zaświadczenia

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Stawka opłaty skarbowej wynosi – 17 złotych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny jest do pobrania u Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz w Komisariatach Policji w Jastrowiu, Krajence, Okonku oraz w Posterunku Policji w Lipce.

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Dokonać wpłaty w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) na wskazany powyżej nr rachunku.

3. Złożyć wniosek wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie lub właściwej miejscowo jednostce Policji.

 

 

Powrót na górę strony