Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Poniżej znajduje się informacja wskazująca w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Złotowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Złotowie
  z siedzibą w Złotowie przy ul. Aleja Piasta 49, 77-400 Złotów.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD):

sierż.sztab. Rafał Stachowski

Tel. 47 77 43 321
e-mail:
IOD.zlotow@po.policja.gov.pl

 1. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego - zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie obiektów podległych KPP w Złotowie - na podstawie art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 412)

 2. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

 4. Czas przetwarzania danych zebranych w systemie kontroli dostępu wynosi 24 miesiące od czasu rejestracji.

 5. Czas przetwarzania obrazu zapisanego w systemie CCTV jest nie dłuższy niż 3 miesiące – ulega automatycznemu usunięciu – nadpisaniu przez kolejny zarejestrowany obraz.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych.

 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pana/Pani na teren obiektu.

 9. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy
    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:
-   art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
-   18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku  pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
-   wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków  ewidencyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanyc w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości- dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.


1.  Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Powiatowy Policji w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 49 w Złotowie , kod 77-400.


2.  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest sierż.sztab. Rafał Stachowski – tel. 47 77 4321  e-mail: iod.zlotow@po.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych:

-   rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

-   prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

-   prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Powrót na górę strony