Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zlotow.policja.gov.pl/

Strona internetowa częściowo jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności KPP w Złotowie pełni:

Specjalista Jednoosobowego Stanowiska d.s. Prasowo - Informacyjnych

asp. Damian Pachuc

tel. 47 77 43 239 lub 519-064-922

e-mail: rzecznik.zlotow@po.policja.gov.pl

1) data publikacji strony internetowej: 2014-11-30; Data publikacji BIP strony internetowej; 2009-06-22

2) data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-04-08 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2024-02-08

3) oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 roku na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny;

4) dane teleadresowe podmiotu – Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, Aleja Piasta 49, 77-400 Złotów, Tel. 47 77 43 211. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest koordynator asp. Damian Pachuc, a w przypadku jego nieobecności podkom. Izabela Witkowicz, adres poczty elektronicznej rzecznik.zlotow@po.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 77 43 239 lub 519 064 922. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępnośc

5) na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych funkcji;

6) dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych - w Komendzie Powiatowej  Policji w Złotowie znajduje się punkt recepcyjny. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są,drzwiami wyposażonymi w zamek elektromagnetyczny. Osoba wchodząca do obiektu porusza się w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się telefonicznie, poprzez: pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

I. Bydynek Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
 

Budynek znajduje się w Złotowie Aleja Piasta 49. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie bezpośrednio po wejściu na recepcję, z prawej strony znajduje się Stanowisko Kierowania, gdzie zawsze przebywa dyżurny jednostki jego zastępca lub pomocnik, którzy bezpośrednio obsługują interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem magnetycznym.

Z lewej strony budynku tj. od ul. Szkolnej znajdują się miejsca parkingowe dla funkcjonariuszy i petentów. Jedno z nich oznaczone jest znakiem pionowym umieszczonym na ogrodzeniu jednostki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą dwa stopnie schodowe a następnie po wejściu do budynku siedem stopni na recepcję przy stanowisku kierowania. Przy drzwiach głównych prowadzących do budynku znajduje się domofon, gdzie interesanci za jego pomocą mogą nawiązać kontakt z pełniącym całodobowo służbę dyżurnym jednostki.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednak tylko toaleta usytuowana przy recepcji posiada szerokie drzwi wejściowe umożliwiające wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenie znajdujące się w sąsiedztwie stanowiska kierowania i recepcji umożliwia obsługę petenta i nie wymaga niepotrzebnego przemieszczania się po kondygnacjach budynku KPP Złotów osoby ze szczególnym potrzebami.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

II. Budynek Komisariatu Policji w Krajence

Budynek Komisariatu Policji w Krajence znajduje się przy ul. Domańskiego 9 w Krajence. W obiekcie tym znajdują się komórki tj.: Zespół Dzielnicowych, Zespół Kryminalny oraz Zespół Patrolowo-Interwencyjny. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym (podświetlanym w porze nocnej). Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy, który pozwala wezwać pełniących służbę w jego wnętrzu funkcjonariuszy. Do ogólnodostępnej części obiektu na parterze prowadzą dwa stopnie schodowe. Po wejściu do holu po lewej stronie znajduje się wideodomofon umożliwiający kontakt z policjantami. Na teren głównej poczekali prowadzi 19 stopni schodowych. Jednak na parterze w dawnym pomieszczeniu recepcyjnym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

W budynku znajdują się trzy toalety jedna na parterze i dwie na pierwszym piętrze z czego jedna na terenie poczekalni, jednakże żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

III. Budynek Komisariatu Policji w Okonku

Budynek Komisariatu Policji w Okonku znajduje się przy ul. Lipowej 44 A w Okonku. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym (podświetlanym w porze nocnej). Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzi 13 stopni schodowych w jednym ciągu komunikacyjnym. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z małego holu/korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku znajdują się dwie toalety, które nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Komisariat Policji w Okonku nie posiada windy zewnętrznej lub wewnętrznej.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

IV. Budynek Komisariatu Policji w Jastrowiu

Budynek Komisariatu Policji w Jastrowiu znajduje się przy ul. 1-go Maja 13 w Jastrowiu. W Budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym (podświetlanym w porze nocnej). Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzi 14 stopni w jednym ciągu komunikacyjnym. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z małego holu/korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.


Komisariat Policji w Jastrowiu nie posiada windy zewnętrznej lub wewnętrznej. W budynku znajdują się cztery toalety, z których żadna nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

V. Budynek Posterunku Policji w Lipce

Budynek Posterunku Policji w Lipce znajduje się przy ul. Kościuszki 16 w Lipce. W Budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym (podświetlanym w porze nocnej). Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzi 10 stopni w jednym ciągu komunikacyjnym. Obiekt nie jest wyposażony w domofon lub dzwonek przywoławczy. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z małego holu/korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.


Posterunek Policji w Lipce nie posiada windy zewnętrznej lub wewnętrznej. W budynku znajdują się jedna toaleta nie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

VI. Budynek Posterunku Policji w Zakrzewie

Budynek Posterunku Policji w Zakrzewie znajduje się przy ul. Kolejowej 1 w Zakrzewie. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym (podświetlanym w porze nocnej). Budynek jest parterowy i w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą drzwi przy których znajduje się domofon i dzwonek przywoławczy. Na terenie przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z małego holu/korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Posterunek Policji w Zakrzewie nie posiada windy zewnętrznej lub wewnętrznej. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696).

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony